YH VS-Rakennuttaja Oy

Vuoden 2021 toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus  2021

Taloudellisen toiminnan lukugrafiikkaa

Alla toimintakertomus  liitteenä.

YHVS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2021

 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019
Yleiskatsaus
Maailman taloudessa oli erilaista kehitystä; USA:n talous ja osakemarkkinat olivat vahvat, Euroopassa jouduttiin turvautumaan rahapolitiikkaan, eikä korkojen nousuoletukset toteutuneet – päinvastoin alhainen korkotaso nosti omistusten arvoa ja paransi lainasalkkujen tuottoja.
EKP käynnisti loppuvuodesta uudelleen rahamarkkinoiden kevennysohjelman ja samanaikaisesti on toivottu elvyttävämpää finanssipolitiikkaa. Inflaation uhkaa ei ole näköpiirissä, joten alhainen korkotaso jatkuu ainakin vuoden 2020.
Suomen työllisyystilanne on parantunut; vientiteollisuuden vetoapu yhdessä kotimaisen kysynnän ja investointien kanssa nosti työllisyysastetta 72,6 prosenttiin ja työttömyys laski koko vuoden. Alkuvuoden myönteinen kehitys heikkeni, mutta oli kasvussa viimeistä neljännestä lukuun ottamatta.
Julkisen talouden tila oli vakaa.

Asuntotuotanto

Asuntotuotannon määrä laski vuoden aikana mutta pysyi keskimääräistä parempana, kysyntä jatkui tasaisena. Loppuvuodesta rakennuslupien määrät laskivat. Selvä pidemmän aikavälin trendi on nuorten keskuudessa vuokra-asumisen ”suosion” kasvu. Tilanne Tampereen ja Turun seudulla pysyi hyvänä.
Yleishyödyllinen asumisoikeus- ja vuokratuotanto on ollut vakiintuneella tasolla. Kovan rahan vuokratarjonta on lisääntynyt.
Valtion toimet asunto- ongelmien ratkaisemiseksi eivät saaneet uuden hallituksen ohjelmassa merkittävää huomiota.
Vuokra- ja asumisoikeusasumisen tilanne vaihtelee maan sisällä voimakkaasti. Pääkaupunkiseudun ohella Turun ja Tampereen alueella on ollut kysyntää, joka erityisesti kohdistuu tiettyihin uusiin erityiskohteisiin.
Asumisoikeusasumisen ongelmia ei ole onnistuttu ratkaisemaan, vaan on jouduttu jatkamaan niiden vuokraamista Pirkanmaan ja Varsianais-Suomen alueelle.
Keskuskaupunkien vetovoima on hyvä. Tiivistävä kerrostalorakentaminen on ollut vastaus tähän kysyntään.

YHVS:n osaomistamien yhtiöiden rakenteita onnistuttiin kehittämään

YH Kodit-konsernin uusien myytävien kohteiden kauppa laimeni edellisestä vuodesta, mutta jatkui kuitenkin alemmalla tasolla tasaisena. Ara-tuotantoa rakennettiin hyvin.
Konsernin toiminta on tehostunut ja tuloksentekokyky on säilynyt lähes edellisen vuoden tasolla.
Vuoden 2018 fuusion jälkeinen rakenne on toiminut hyvin luvattu 2000 uuden asunnon toteuttamisohjelma on edennyt suunniteltua nopeammin ARA tuotannon osalta.
YH Kotien suurimpana omistajatahona LSYHAS konserni ja sen edustajana YHVS on tukenut rakennemuutosta. Aktiivista yhteistoimintaa on ylläpidetty ja yhteisiä hankkeita kehitelty tavoitteena tasata suhdannevaihteluja.

YHVS:n oma toiminta

Yhtiö on osallistunut omaehtoisesti asuntoalan kehitystyöhön ja markkinointiin.
Yhtiö on myös hankkinut pienessä määrin asuntoja ja kiinteistökohteita. Yhtiö on rahoittanut järjestelyjä vaatineita kohteita.

Liiketoiminta ja taloudellinen tulos

Tilikauden liikevaihto, tase ja omat pääomat:

  • Yhtiön liikevaihto (€ ):         331 173,04 (308 449,46) ((283 146,25)) (((273 303,76))) ((((221 188,21))))
  • Tilikauden voitto (€) :       1 817 850,95 (1 751 469,81) ((1 528 894,28)) (((918 304,03))) ((((445 630,51))))
  • Taseen loppusumma (€): 13 678 633,16 (12 860 866,85) ((11 846 070,77)) (((10 656 262,37))) ((((9 930 141,43))))
  • Omat pääomat (€):            13 587 675,95 (12 769 825,00) ((11 721 386,33)) (((10 592 492,05))) ((((9 874 188,02))))

Yhtiön toimielimet

Hallitus

 • Sosiaalineuvos Jarmo Rosenlöf Turku, puheenjohtaja
 • Toimitusjohtaja Martti Sipponen Naantali, varapuheenjohtaja
 • Rakennusinsinööri Esko Heinonen Turku, jäsen
 • Dipl. ekonomi Tuukka Heinonen Turku, jäsen

Toimihenkilöt

 • Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut dipl.ins. Mikko Rönnholm.
 • Yhtiön hallinto ja kirjanpitotoiminnot on ostettu TT-Tilit / Talouspäällikkö Terhi Vesterinen.
 • Tilintarkastajat Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat KHT Kari Niukko ja KPMG.

Hallitus esittää,

että tilikauden voitosta 1 817 850,95  jaetaan 1.000.000 euroa osinkona ja loppuosa 817 850,95 siirretään voittovarojen tilille.
Yhtiön osakkeet

Yhtiön tulevaisuuden näkymät

Yhtiön tärkein tehtävä on tukea toiminnallaan omistajansa LSYHAS:n toimintaedellytyksiä: LSYHAS:n konsernirakennetta ja johtojärjestelmää on selkiinnytetty ja operatiivinen liike- ja sijoitustoiminta tapahtuu YHVS:n toimesta. Yhtiön tärkein tehtävä on edesauttaa konserni- ja osakkuusyhtiöiden toimintaedellytysten varmistamista.
Sosiaalisen asumisen erityisesti vuokra-asumisen järjestämistä tuetaan YH Kodit Oy:n toimintaa.
YH Koti- konsernin hankkeiden kehittämisessä ollaan mukana ja osallistutaan niiden markkinointiin ja tarvittaessa rahoitukseen.

Näkymät olivat alkuvuodesta suotuisat Tampereen ja Turun seutukunnissa vielä vuodelle 2020.

2020-luvun alussa rakentamisen volyymissa on nähtävissä laskua, jota voi vielä vuoden alun talouden turbulenssi heiluttaa ja sillä voi olla vaikutusta alueiden avaintoimialoille.
Osakkuusyhtiöt joutuvat kiristyvään kilpailuun ja niiden tulokset ovat paineen alla. Toimialan kehitystoimintaa on suunnattava laadun varmistamiseksi. Osaamisen ylläpitäminen tulee olemaan merkittävä kilpailutekijä.
Talouden kehityksen seuranta on sijoitustoiminnan kannalta tärkeää. Sijoitustoiminnan vaihtoehtoisia muotoja suhdannetilanteen ja olosuhteiden muuttuessa on etsittävä ja pyrittävä hajauttamisen avulla riskien välttämiseen.
Palvelut ostetaan aikaisemman käytännön mukaisesti.
Yhtiö jatkaa erikoiskohteiden kehittämistä ja pyrkii etsimään sijoituksia toiminallisiin kohteisiin.